Kostnader & Studieekonomi

Undervisningen är kostnadsfri, men vissa andra kostnader tillkommer när du studerar på Bäckedal

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Den studerande betalar dock själv litteratur, material och vissa studieresor beroende på kurs.

Studiekostnaderna är olika på de olika kurserna. I de fall de studerande själva ska tillhandahålla litteratur, material med mera ska detta anges i välkomstbrevet som skickas ut via Schoolsoft och/eller i ett särskilt bifogat PM. Samma information ges på nytt i samband med kursstarten.

En serviceavgift tillkommer för samtliga kursdeltagare. I serviceavgiften ingår kopiering, dator- och skrivaranvändning samt mat/fika i samband med skolgemensamma studiebesök, utflykter och terminsavslutningar. Aktuella kostnader och avgifter finns specificerat på skolans hemsida.

Allmän- och särskild kurs

I beskrivningarna av varje kurs anges vilka obligatoriska grundkostnader som för den studerande är förenade med att gå kursen. Inga ytterligare kostnader ska under kurstiden kunna tas ut av den studerande. För studieresor, exkursioner, föreläsningar eller andra inslag i kursen som de studerande själva under kursens gång beslutar att genomföra kan extra kostnad tas ut. Likaså kan skolan ta ut kostnaden för extra material som enskilda studerande förbrukar.

Korta kurser och sommarkurser

För aktuell prisuppgift se respektive kurs på sidan Korta kurser

Deltid och distansutbildningar

För aktuell prisuppgift se respektive kurs på sidan Kurser på deltid.

Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar offereras.

Serviceavgift

Här ingår olycksfallsförsäkring, fika, dator- och skrivaranvändning, kopiering, samt mat i samband med studiebesök. Serviceavgiften varierar beroende på vilken kurs du går, samt om du bor på skolan eller inte. Se exakt summa vid respektive kurs.

Materialavgift

Materialavgifter förekommer på de flesta kurser och är olika beroende på kurs. För mer information se respektive kurssida.

Logi

Alla som bor på skolan betalar för logi. Se aktuell summa under sidan Att bo på skolan.

Mat

Alla som bor på internatet betalar för mat. Det går även att köpa till mat för de som inte bor på skolan.

Kostnader som kan tillkomma

Om du använder mer material än planerat eller behöver köpa kurslitteratur så tillkommer de kostnaderna.

Förskottsbetalning

Förskottsbetalning gäller för alla kostnader. Betalning ska ske senast sista dagen före aktuell 4-veckorsperiod (se betalningsplan för respektive linje). Om betalning ej sker i tid skickas en skriftlig påminnelse ut efter 2 veckor. Har ingen betalning skett efter ytterligare 6 veckor avstängs vederbörande från internatet.

Serviceavgiften ska vara betald enligt det datum som står angivet på antagningsbeskedet för respektive kurs. Kostnad för kortkurs betalas enligt datum angivet på antagningsbesked.

Betalning sker till skolans bankgironummer 5147-5499. Märk betalningen med ditt namn samt vad betalningen avser. Vi ser gärna att ni betalar till bankgiro, annars med kort.

Återbetalning av kurskostnad

När skolan ställer in en kurs så betalas hela kurskostnaden tillbaka. Vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg betalas kurskostnaden exklusive serviceavgiften tillbaka.

Studiestöd

Studiehjälp

Om du är under 20 år (till och med vårterminen det år du fyller 20) kan du få studiehjälp. Studiehjälp består av:

  • studiebidrag 1250 kr/mån högst 10 mån/år, endast vid heltidsstudier.
  • inackorderingstillägg 1190 – 2350 kr/mån beroende på avståndet hemifrån.
  • extra tillägg 285 – 855 kr/mån beroende på föräldrarnas inkomst.

Du behöver inte göra ansökan om studiebidraget men inackorderingstillägget och extra tillägget söks hos CSN. Reseersättning och kost- och läromedelsbidrag kan eventuellt betalas av kommunen. Kontakta din hemkommun för information om detta.

Studiemedel

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel för att studera på Bäckedals Folkhögskola. Studiemedlen består av studiebidrag och studielån som beräknas per vecka. Studiemedel kan sökas för heltids- eller deltidsstudier dock inte för kurser kortare än tre veckor. För mer information om studiemedel kan du kontakta CSN via deras hemsida eller på kundcenter 0771-276 000.

Mer information

Utförligare information om olika studiestöd för folkhögskolestuderande kan du få från Folkbildningsrådet.