Alkohol- och drogpolicy

En skolmiljö fri från droger och alkohol

På Bäckedals folkhögskola är vi mycket måna om att skolmiljön skall vara fri från alkohol och droger. Det är viktigt för studier och sociala kontakter. En drogfri miljö bidrar till att skapa arbetsro. En drogfri miljö är även nödvändig för de studerande som lagt drogmissbruk bakom sig. Dessa personer har fattat ett positivt livsbeslut som skolan skall stödja. Studerande och personal på Bäckedals folkhögskola har därför enats om följande regler:

  • Du får inte använda eller förvara alkohol eller andra droger inom skolans område och lokaler. Det gäller även i egna rum på internaten. Förbudet gäller även när verksamheten förlagts till annan ort, till exempel vid friluftsdagar, studieresor och turnéer.
  • All form av illegal narkotikahantering är enligt lag en brottslig handling och strikt förbjuden på Bäckedals folkhögskola.
  • Vid antagning skall det säkerställas att behandling av tidigare missbruk är dokumenterat och avslutat minst ett 12 månader bakåt i tiden.

Handlingsplan

  • Samtliga studerande accepterar drogpolicy och handlingsplan vid ansökningstillfället.
  • Information om drogpolicy och handlingsplan ges av lärare vid kursstart för respektive kurs.
  • Underskrifter drogpolicy, för studerande boende på internatet, sker underskrift vid inflyttningstillfället tillsammans med servicechef. För övriga studerande sker underskrift tillsammans med lärare/pedagoger vid kursstart.
  • Vid misstanke om brott mot skolans alkohol- och drogpolicy skall den studerande kallas till samtal med lärare och rektor.

Överträdelse droger

Vid misstanke om användning av droger genomförs provtagningar med deltagares samtycke. Vid positivt besked mister den studerande både sitt boende och sin studieplats. Skolan gör en polisanmälan vid misstanke om narkotikabrott. Skulle den studerande vägra att medverka till provtagning, kvarstår misstanke om bruk och den studerande kan då komma att avstängas från studier och boende.

Om det framkommer att någon befattat sig med droger av något slag sker en polisanmälan. Stickprovskontroller med till exempel narkotikahundar kan förekomma oanmält i de allmänna utrymmena (samt gemensamma utrymmen på internaten).

Överträdelse alkohol

Vid konstaterad användning av alkohol ges skriftliga varningar och den studerande löper risk att mista sitt boende och sin studieplats. Om det konstateras att någon på ett olagligt sätt hanterar alkohol på skolan (tillverkning, försäljning eller langning till minderåriga), eller brukar alkohol under studietiden på ett sätt som upplevs störande eller hotfullt av andra studerande, så kan det vara grund för omedelbar avstängning från fortsatta studier vid skolan.

Deltagare som i skolans lokaler arrangerar aktiviteter där alkohol ingår och/eller bjuder in obehöriga personer till sådana aktiviteter riskerar likaså ett omedelbart stängas av från sitt boende och sin studieplats. Den som stängs av är välkommen att åter ansöka om studerandeplats vid skolan varvid prövning görs, med utgångspunkt från orsaker till avstängning, samt den sökandes livssituation.

Alkohol- och drogpolicy

En skolmiljö fri från droger och alkohol På Bäckedals folkhögskola är vi mycket måna om att skolmiljön skall vara fri...
LÄS MER about Alkohol- och drogpolicy

Arkiv- och sekretessregler

Hantering och bestämmelser Enligt våra regler för arkivering sparas ansökningshandlingar hos oss i två år. Omdömen och behörigheter samt kursintyg...
LÄS MER about Arkiv- och sekretessregler

IT-policy

Som studerande på Bäckedals folkhögskola har du tillgång till olika digitala hjälpmedel för att underlätta utförandet av dina studieuppgifter Bäckedals...
LÄS MER about IT-policy

Jämställdhetspolicy

Jämställdhet är en fråga om rättvisa och demokrati Med jämställdhet menas att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter, rättigheter...
LÄS MER about Jämställdhetspolicy

Likabehandlingspolicy

En trygg mötesplats för alla Bäckedals folkhögskola vill vara en trygg mötesplats och en fristad för människor med olika erfarenheter,...
LÄS MER about Likabehandlingspolicy

Miljöpolicy

För hållbar resursanvändning Bäckedals Folkhögskola är en del av Region Jämtland Härjedalen och delar de miljömål som regionens olika verksamheter...
LÄS MER about Miljöpolicy

Närvaropolicy

Frånvaroanmälan Det är upp till kursdeltagaren att anmäla all typ av frånvaro. Egen sjukdom måste också anmälas till Försäkringskassan. Vård...
LÄS MER about Närvaropolicy

Policy mot hot och våld

Säkerhet, trygghet och trivsel är förutsättningar för lärande och utveckling Bäckedals folkhögskola ska vara en trygg plats för alla deltagare...
LÄS MER about Policy mot hot och våld

Tillgänglighetspolicy

För jämlikt deltagande På Bäckedals folkhögskola ser vi att funktionshinder först och främst handlar om brister i miljön. Dessa brister...
LÄS MER about Tillgänglighetspolicy