Jämställdhetspolicy

Jämställdhet är en fråga om rättvisa och demokrati

Med jämställdhet menas att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhälls- och arbetslivet. Ditt kön får inte begränsa vad som anses lämpligt för dig eller vilka slags utrymmen och sammanhang du beviljas tillträde till.

Bäckedals folkhögskola skall vara en skola och en arbetsplats där alla anställda och studerande har samma möjligheter att påverka sin studie- och arbetssituation. Vårt förhållningssätt skall främja mångfald och därmed vara fritt från diskriminering på grund av könstillhörighet, etnicitet, funktionshinder, religionstillhörighet, sexuell läggning eller ålder. Bäckedals folkhögskola har riktlinjer för att hantera kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier. Samtliga i personalen bär och delar ansvaret för att främja mångfald och respekt.

Alkohol- och drogpolicy

En skolmiljö fri från droger och alkohol På Bäckedals folkhögskola är vi mycket måna om att skolmiljön skall vara fri...
LÄS MER about Alkohol- och drogpolicy

Arkiv- och sekretessregler

Hantering och bestämmelser Enligt våra regler för arkivering sparas ansökningshandlingar hos oss i två år. Omdömen och behörigheter samt kursintyg...
LÄS MER about Arkiv- och sekretessregler

IT-policy

Som studerande på Bäckedals folkhögskola har du tillgång till olika digitala hjälpmedel för att underlätta utförandet av dina studieuppgifter Bäckedals...
LÄS MER about IT-policy

Jämställdhetspolicy

Jämställdhet är en fråga om rättvisa och demokrati Med jämställdhet menas att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter, rättigheter...
LÄS MER about Jämställdhetspolicy

Likabehandlingspolicy

En trygg mötesplats för alla Bäckedals folkhögskola vill vara en trygg mötesplats och en fristad för människor med olika erfarenheter,...
LÄS MER about Likabehandlingspolicy

Miljöpolicy

För hållbar resursanvändning Bäckedals Folkhögskola är en del av Region Jämtland Härjedalen och delar de miljömål som regionens olika verksamheter...
LÄS MER about Miljöpolicy

Närvaropolicy

Frånvaroanmälan Det är upp till kursdeltagaren att anmäla all typ av frånvaro. Egen sjukdom måste också anmälas till Försäkringskassan. Vård...
LÄS MER about Närvaropolicy

Policy mot hot och våld

Säkerhet, trygghet och trivsel är förutsättningar för lärande och utveckling Bäckedals folkhögskola ska vara en trygg plats för alla deltagare...
LÄS MER about Policy mot hot och våld

Tillgänglighetspolicy

För jämlikt deltagande På Bäckedals folkhögskola ser vi att funktionshinder först och främst handlar om brister i miljön. Dessa brister...
LÄS MER about Tillgänglighetspolicy