Arkiv- och sekretessregler

Hantering och bestämmelser

Enligt våra regler för arkivering sparas ansökningshandlingar hos oss i två år. Omdömen och behörigheter samt kursintyg sparas permanent. Personalen har tystnadsplikt och den studerande beslutar själv om vilken information som ska kunna lämnas och till vem inom skolan. Uppgifter som rör studieresultat kan dock föras vidare till annan personal. Skolan lämnar inte ut personbunden information till utomstående utan deltagares samtycke till detta. Undantag görs vid sådana uppgifter som krävs för att rapportera vår verksamhet till de myndigheter som vi är rapporteringsskyldiga inför, det vill säga CSN, SCB och Folkbildningsrådet. Studerande som har skyddad identitet rapporteras enligt för detta gällande normer till SCB och CSN.

Om en deltagare inte vill synas i bilder eller inspelningar på Bäckedal folkhögskolas hemsida, informationsmaterial eller sociala kanaler respekteras detta. Alla deltagare frågas om samtycke i samband med kursstart, innan material där de går att identifiera publiceras.

Arkivering

Det finns olika regler och rutiner när det gäller arkivering av handlingar som rör kursverksamheten:

Ansökningshandlingar med bilagor: arkiveras i 2 år
Ansökningshandlingar från sökande som ej är antagen makuleras.

Avtal närvaro, drog- och IT-policy:

Hyresavtal:

Kursintyg:

Behörighetsintyg:

Protokoll över studieomdömen:

Protokoll från kursråd:

Protokoll från skoldemokratimöten:

Hälsodeklaration:

arkiveras under respektive deltagares studietid

arkiveras under respektive deltagares studietid

arkiveras för all framtid

arkiveras för all framtid

arkiveras för all framtid

arkiveras i minst 2 år

arkiveras i minst 2 år

arkiveras i 5 år

Samtalsanteckningar, lärares och kurators arbetsanteckningar arkiveras ej.

Sekretess

Bäckedal är en offentligägd folkhögskola, vilket innebär att skolans verksamhet omfattas av Förvaltningslagen. Förvaltningslagen behandlar bland annat myndigheternas handläggning av ärenden och serviceskyldighet gentemot allmänheten. Bestämmelserna om offentlighetsprincipen regleras i Tryckfrihetsförordningen, i svensk grundlag.

Bäckedals folkhögskolas upprättade handlingar är allmänna handlingar och de studerande har rätt att ta del av dem, så länge handlingarna i fråga inte omfattas av Sekretesslagen. Sekretessbelagda uppgifter är till exempel sådana som rör skyddad identitet, studerandes personliga förhållanden, kontakter med vårdgivare, kurator, psykolog och SYV-rådgivare.

Alkohol- och drogpolicy

En skolmiljö fri från droger och alkohol På Bäckedals folkhögskola är vi mycket måna om att skolmiljön skall vara fri...
LÄS MER about Alkohol- och drogpolicy

Arkiv- och sekretessregler

Hantering och bestämmelser Enligt våra regler för arkivering sparas ansökningshandlingar hos oss i två år. Omdömen och behörigheter samt kursintyg...
LÄS MER about Arkiv- och sekretessregler

IT-policy

Som studerande på Bäckedals folkhögskola har du tillgång till olika digitala hjälpmedel för att underlätta utförandet av dina studieuppgifter Bäckedals...
LÄS MER about IT-policy

Jämställdhetspolicy

Jämställdhet är en fråga om rättvisa och demokrati Med jämställdhet menas att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter, rättigheter...
LÄS MER about Jämställdhetspolicy

Likabehandlingspolicy

En trygg mötesplats för alla Bäckedals folkhögskola vill vara en trygg mötesplats och en fristad för människor med olika erfarenheter,...
LÄS MER about Likabehandlingspolicy

Miljöpolicy

För hållbar resursanvändning Bäckedals Folkhögskola är en del av Region Jämtland Härjedalen och delar de miljömål som regionens olika verksamheter...
LÄS MER about Miljöpolicy

Närvaropolicy

Frånvaroanmälan Det är upp till kursdeltagaren att anmäla all typ av frånvaro. Egen sjukdom måste också anmälas till Försäkringskassan. Vård...
LÄS MER about Närvaropolicy

Policy mot hot och våld

Säkerhet, trygghet och trivsel är förutsättningar för lärande och utveckling Bäckedals folkhögskola ska vara en trygg plats för alla deltagare...
LÄS MER about Policy mot hot och våld

Tillgänglighetspolicy

För jämlikt deltagande På Bäckedals folkhögskola ser vi att funktionshinder först och främst handlar om brister i miljön. Dessa brister...
LÄS MER about Tillgänglighetspolicy