Likabehandlingspolicy

En trygg mötesplats för alla

Bäckedals folkhögskola vill vara en trygg mötesplats och en fristad för människor med olika erfarenheter, bakgrunder och förutsättningar. Vi vill att respekt, gemenskap, solidaritet, mod och civilkurage skall vara ledord som genomsyrar skolans olika verksamheter och aktiviteter.

Alla som arbetar på Bäckedals folkhögskola ska:

 • Visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.
 • Aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper.
 • Aktivt verka för att kränkningar aldrig skall förekomma.
 • Varje incident av kränkande behandling ska tas på allvar och resultera i en reaktion från skolans ansvariga.

Ramar och regelverk

 • FN:s deklaration för mänskliga rättigheter: Artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.
 • Förordning (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen. 2 §. Statens stöd till folkbildningen skall ha till syfte att 1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, .… Verksamheter inom följande områden utgör i särskilt hög grad motiv för statens stöd: 1. den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen. …. (Notering: Innehållet i § 2 är det som i folkmun ofta kallas för ”Folkbildningens 4:7”.)
 • Ur Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av kursdeltagare: 1 § Denna lag har till ändamål att främja barns och kursdeltagares lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling.
 • Ur Skollagen (SFS 1985:1100) 1 kap. 2 § Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling som mobbning och rasistiska beteenden. (SFS 1999:886).
 • Ur Regionens Jämställdhets- och mångfaldspolicy Grundläggande värderingar: Mobbning, sexuella trakasserier eller annan kränkande särbehandling får inte förekomma.

Vad är kränkande behandling?

Begreppet ”kränkande behandling” används som ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar inklusive diskriminering och trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsidentitet.

 • Gemensamt för all kränkande behandling är att den kränker principen om alla människors lika värde.
 • Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck.
 • Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera.
 • Kränkningar utförs av och drabbar såväl ungdomar som vuxna.
 • En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande (mobbing).
 • En viktig utgångspunkt är den individuella upplevelsen och att den som uppger att hen blivit kränkt, alltid måste tas på allvar.
 • Kränkningarna kan vara:
 • Fysiska (till exempel slag och knuffar).
 • Verbala (förolämpningar och skällsord).
 • Psykosociala (som att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning).

Om du själv blir utsatt eller får kännedom om någon som blir utsatt för kränkningar kan du vända dig till kuratorn, närmaste lärare eller direkt till skolans rektor. Om du som studerande känner dig kränkt av en personal på skolan så vänder du dig till kuratorn eller direkt till rektor. Personal som blir kränkt av kursdeltagare uppmanas att vända sig till rektor och skolans skyddsombud. Det finns ingen kränkning som är för liten för att uppmärksammas.

Skulle någon utsättas för kränkningar har skolan en handlingsplan att följa. Beroende på situationen kan olika åtgärder komma i fråga, som till exempel:

 • Konfliktsamtal
 • Information till rektor och personal, för kännedom och observans
 • Anmälan till rektor med åtföljande samtal
 • Orosanmälan till socialtjänst
 • Åtgärdsprogram
 • Skriftlig varning
 • Disciplinära åtgärder
 • Polisanmälan och/eller anmälan till Arbetsmiljöverket.

Alkohol- och drogpolicy

En skolmiljö fri från droger och alkohol På Bäckedals folkhögskola är vi mycket måna om att skolmiljön skall vara fri...
LÄS MER about Alkohol- och drogpolicy

Arkiv- och sekretessregler

Hantering och bestämmelser Enligt våra regler för arkivering sparas ansökningshandlingar hos oss i två år. Omdömen och behörigheter samt kursintyg...
LÄS MER about Arkiv- och sekretessregler

IT-policy

Som studerande på Bäckedals folkhögskola har du tillgång till olika digitala hjälpmedel för att underlätta utförandet av dina studieuppgifter Bäckedals...
LÄS MER about IT-policy

Jämställdhetspolicy

Jämställdhet är en fråga om rättvisa och demokrati Med jämställdhet menas att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter, rättigheter...
LÄS MER about Jämställdhetspolicy

Likabehandlingspolicy

En trygg mötesplats för alla Bäckedals folkhögskola vill vara en trygg mötesplats och en fristad för människor med olika erfarenheter,...
LÄS MER about Likabehandlingspolicy

Miljöpolicy

För hållbar resursanvändning Bäckedals Folkhögskola är en del av Region Jämtland Härjedalen och delar de miljömål som regionens olika verksamheter...
LÄS MER about Miljöpolicy

Närvaropolicy

Frånvaroanmälan Det är upp till kursdeltagaren att anmäla all typ av frånvaro. Egen sjukdom måste också anmälas till Försäkringskassan. Vård...
LÄS MER about Närvaropolicy

Policy mot hot och våld

Säkerhet, trygghet och trivsel är förutsättningar för lärande och utveckling Bäckedals folkhögskola ska vara en trygg plats för alla deltagare...
LÄS MER about Policy mot hot och våld

Tillgänglighetspolicy

För jämlikt deltagande På Bäckedals folkhögskola ser vi att funktionshinder först och främst handlar om brister i miljön. Dessa brister...
LÄS MER about Tillgänglighetspolicy