Tillgänglighetspolicy

För jämlikt deltagande

På Bäckedals folkhögskola ser vi att funktionshinder först och främst handlar om brister i miljön. Dessa brister begränsar personer med funktionsnedsättning och funktionsvariationers möjligheter att delta i samhällslivet på samma villkor som andra. Det kan handla om den fysiska miljön men även om information, kommunikation och bemötande. Detta betyder att vi behöver undanröja de hinder finns, så att fler kan bli delaktiga i skolans verksamheter.

Det finns många slags tillstånd, nedsättningar och funktionsvariationer som kan innebära att studier och det dagliga livet behöver anpassas. Det kan röra sig om till exempel syn-, hörsel- och rörelsenedsättningar, NPF-diagnoser, dyslexi eller psykisk ohälsa, men också sådant som bristande språkkunskaper kan innebära hinder för en fungerande vardag.

Tillgänglighet i fysisk miljö

Målet är att personer med funktionshinder och funktionsvariation ska kunna delta på jämlika villkor utifrån sina förutsättningar. Miljön kan behöva anpassas både byggnadstekniskt och informationsmässigt. Det handlar till exempel om att våra lokaler ska vara tillgängliga, lätta att komma till och komma in i och möjliga att använda.

Information och kommunikation

Skolans information och kommunikation kan behöva anpassas och ges ut i flera olika former – både i muntlig form, skriftlig form och/eller via lättlästa skärmar eller broschyrer.

Tillgänglighet i bemötande

Vi lägger stor vikt vid hur vi bemöter varandra på Bäckedals folkhögskola. Vi ser och lyssnar på varandra och visar varandra hänsyn, respekt och empati. 

All personal på Bäckedal ska aktivt arbeta för:

 • Att öka medvetenheten om människor med funktionsnedsättning och funktionsvariation, om deras rättigheter, behov, skyldigheter, möjligheter och om vad de kan bidra med.
 • Att den fysiska miljön på skolan ska göras tillgänglig för alla oavsett funktionsnedsättning eller hur omfattande det är.
 • Att var och en har rätt till begriplig information och till möjlighet att kommunicera med andra.
 • Att all undervisning ska bedrivas så integrerat som möjligt.

Handlingsplan för förstärkningsbidrag

Bäckedals folkhögskola försöker anpassa och ordna undervisning så att alla deltagare kan studera på samma villkor. Som en del i detta arbeta ansöker skolan om förstärkningsbidrag via Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Mål:

 • Att ge deltagare med funktionsvariationer och -nedsättning bättre möjlighet till studier, lärande och deltagande i kulturella evenemang.
 • Att anpassa lokaler efter behov och göra utbildning och information så tillgänglig som möjligt.
 • Att i möjligaste mån anpassa undervisningssituationen till deltagarna. För att detta skall vara möjligt är det viktigt att deltagare stärks och uppmuntras till att berätta om särskilda behov.
 • Att studerande med funktionsvariation ska få korrekt stöd och service av all personal.
 • Att Bäckedals folkhögskola garanterar alla studerande delaktighet och jämlikhet på skolan.

Information och hälsodeklaration

Under introduktionsveckan informeras alla deltagare om att skolan får del av extra medel för olika former av stöd och insatser för att tillgängliggöra verksamheten.

I samband med mentorsamtal genomförs årligen en hälsodeklaration tillsammans med samtliga deltagare för att kartlägga skolans behov av särskilt stöd. En rutin finns för att följa detta arbete, och de anpassningar och åtgärder som sätts in återkopplas sedan med deltagarna i fråga. Utöver hälsodeklaration och samtal kan lärarna under lektionerna bedöma om det finns behov av extra pedagogiskt stöd. Skolan ansöker då om extra resurser för personer med funktionsnedsättning eller stödpersoner via Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Bäckedals folkhögskola kan erbjuda:

 • Stödresurser för deltagare med särskilda behov på grund av funktionsnedsättning/-variation.
 • Särskilt stöd för deltagare med läs- och skrivsvårigheter.
 • Särskilt stöd för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Särskilt stöd till deltagare med psykiska funktionsnedsättningar.

Stöd och insatser genomför ges genom:

 • Ökad lärartäthet, mindre grupper eller genom att flera personal jobbar samtidigt i gruppen.
 • Att skolans deltagarvårdsteam planerar och samordnar insatser.
 • Särskilda stödpass i schema.
 • Individuellt stöd av kurator.
 • Att erbjuda tekniska hjälpmedel.

Fysisk funktionsnedsättning

Studerande med fysisk funktionsnedsättning/-variation uppmanas att ta kontakt med skolan innan ansökan för att försäkra sig om att Bäckedals folkhögskola är en lämplig studieplats och för att ge skolan möjlighet att förbereda eventuella anpassningar.

Bäckedals lokaler har idag begränsad tillgänglighet för studerande med fysisk funktionsnedsättning. Internatet har enbart fyra rum anpassade för rullstolsburna. Lärosalarna, verkstäderna och övriga lokaler har begränsad tillgänglighet för studerande med nedsättningar i sin fysiska funktionsförmåga.

När en sökande med fysisk funktionsnedsättning söker till en av skolans kurser, ska skolan, innan beslut om eventuell antagning, tillsammans med den sökande gå igenom förutsättningarna för att kursen ska kunna genomföras av den sökande. I samband med denna genomgång kartläggs också vilka former av stöd som skulle kunna medverka till att studierna kan genomföras.

Skyddsrond

Skolan gör varje år en skyddsrond. Då inventeras lokalerna för att se vilka anpassningar som behövs för att öka tillgängligheten.

Bristande kunskaper i svenska

För deltagare med bristande kunskaper i svenska ska skolan underlätta och hjälpa dem så att de kan genomföra sina studier. Detta kan göras genom att anpassa studiernas upplägg eller använda lämpliga stödresurser. 

Andra skolor

Om inte Bäckedals folkhögskola kan erbjuda tillräckligt eller lämpligt stöd hänvisar vi sökande till andra folkhögskolor som i sin profil har extra resurser, möjligheter och kompetens att ta emot personer med behov av extra stöd.

Handlingsplan för arbete med språkligt stöd

Bäckedals folkhögskola försöker anpassa och ordna undervisning så att alla deltagare kan studera på samma villkor. Som en del i det arbetet ansöker skolan om bidrag för språkligt stöd. Målet med detta är att ge utrikesfödda deltagare med bristande kunskaper i svenska bättre möjligheter till jämlikt lärande. Insatserna ska utjämna skillnaderna så att alla kan studera på liknande villkor.

Under introduktionsveckan informeras samtliga deltagare om att skolan får del av extra medel för olika former av språkstöd. Genom mentorsamtal och språktest kartläggs deltagarnas behov av särskilt språkstöd. En rutin finns att följa för detta arbete och återkoppling genomförs med deltagaren. Utöver mentorsamtal och språktest bedömer lärarna under lektionerna om det finns behov av att erbjuda extra språkstöd.

Stöd och insatser genomför ges genom:

 • Att svenska som andraspråk integreras i ordinarie undervisning i svenska på samtliga nivåer, från svenska grund till svenska 3. Den integrerade undervisningen delas in i nivåerna svenska grund och 1, och svenska som andraspråk grund och 1, samt svenska 2 & 3 och svenska som andraspråk 2 & 3.
 • Att undervisningen är flexibel och syftar till att öka språkkunskapen och språkförståelsen för både studerande med svenska som modersmål och för studerande med andra modersmål än svenska.
 • Att studerande som behöver ytterligare språkstöd får tid avsatt för självstudier där lärare/pedagoger finns tillgängliga för råd och hjälp.

Andra skolor

Om inte Bäckedals folkhögskola kan erbjuda tillräckligt eller lämpligt stöd hänvisar vi sökande till andra folkhögskolor som i sin profil har extra resurser, möjligheter och kompetens att ta emot personer med behov av extra stöd.

Alkohol- och drogpolicy

En skolmiljö fri från droger och alkohol På Bäckedals folkhögskola är vi mycket måna om att skolmiljön skall vara fri...
LÄS MER about Alkohol- och drogpolicy

Arkiv- och sekretessregler

Hantering och bestämmelser Enligt våra regler för arkivering sparas ansökningshandlingar hos oss i två år. Omdömen och behörigheter samt kursintyg...
LÄS MER about Arkiv- och sekretessregler

IT-policy

Som studerande på Bäckedals folkhögskola har du tillgång till olika digitala hjälpmedel för att underlätta utförandet av dina studieuppgifter Bäckedals...
LÄS MER about IT-policy

Jämställdhetspolicy

Jämställdhet är en fråga om rättvisa och demokrati Med jämställdhet menas att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter, rättigheter...
LÄS MER about Jämställdhetspolicy

Likabehandlingspolicy

En trygg mötesplats för alla Bäckedals folkhögskola vill vara en trygg mötesplats och en fristad för människor med olika erfarenheter,...
LÄS MER about Likabehandlingspolicy

Miljöpolicy

För hållbar resursanvändning Bäckedals Folkhögskola är en del av Region Jämtland Härjedalen och delar de miljömål som regionens olika verksamheter...
LÄS MER about Miljöpolicy

Närvaropolicy

Frånvaroanmälan Det är upp till kursdeltagaren att anmäla all typ av frånvaro. Egen sjukdom måste också anmälas till Försäkringskassan. Vård...
LÄS MER about Närvaropolicy

Policy mot hot och våld

Säkerhet, trygghet och trivsel är förutsättningar för lärande och utveckling Bäckedals folkhögskola ska vara en trygg plats för alla deltagare...
LÄS MER about Policy mot hot och våld

Tillgänglighetspolicy

För jämlikt deltagande På Bäckedals folkhögskola ser vi att funktionshinder först och främst handlar om brister i miljön. Dessa brister...
LÄS MER about Tillgänglighetspolicy