Policy mot hot och våld

Säkerhet, trygghet och trivsel är förutsättningar för lärande och utveckling

Bäckedals folkhögskola ska vara en trygg plats för alla deltagare och personal, fri från alla typer av hot och våld. Vi arbetar förebyggande för att främja en fredskultur där demokratiska och solidariska kärnvärden genomsyrar verksamheten. Genom dialog och delaktighet skapar vi en varm och vänlig miljö där potentiella konflikter hanteras på ett fredligt och ansvarstagande sätt.

Skulle situationer där hot och/eller våld förekommer ändå uppstå finns en handlingsplan för hur detta hanteras. Handlingsplanen utgår från att hot, hot om våld och våld är brott som i förekommande fall ska polisanmälas och polis/åklagare utreder och beslutar om eventuella åtgärder. För personalen finns också en krishanteringsplan och en krisgrupp som snabb agerar om något inträffar. Den som ser eller hör något anmärkningsvärt ska omedelbart kontakta rektor, som avgör om polis ska larmas och krisgruppen sammankallas.

Att bruka våld är aldrig acceptabelt, och kan förutom rättsliga påföljder också leda till att personen i fråga avskiljs från sin studieplats eller tjänst vid Bäckedals folkhögskola.

Alkohol- och drogpolicy

En skolmiljö fri från droger och alkohol På Bäckedals folkhögskola är vi mycket måna om att skolmiljön skall vara fri...
LÄS MER about Alkohol- och drogpolicy

Arkiv- och sekretessregler

Hantering och bestämmelser Enligt våra regler för arkivering sparas ansökningshandlingar hos oss i två år. Omdömen och behörigheter samt kursintyg...
LÄS MER about Arkiv- och sekretessregler

IT-policy

Som studerande på Bäckedals folkhögskola har du tillgång till olika digitala hjälpmedel för att underlätta utförandet av dina studieuppgifter Bäckedals...
LÄS MER about IT-policy

Jämställdhetspolicy

Jämställdhet är en fråga om rättvisa och demokrati Med jämställdhet menas att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter, rättigheter...
LÄS MER about Jämställdhetspolicy

Likabehandlingspolicy

En trygg mötesplats för alla Bäckedals folkhögskola vill vara en trygg mötesplats och en fristad för människor med olika erfarenheter,...
LÄS MER about Likabehandlingspolicy

Miljöpolicy

För hållbar resursanvändning Bäckedals Folkhögskola är en del av Region Jämtland Härjedalen och delar de miljömål som regionens olika verksamheter...
LÄS MER about Miljöpolicy

Närvaropolicy

Frånvaroanmälan Det är upp till kursdeltagaren att anmäla all typ av frånvaro. Egen sjukdom måste också anmälas till Försäkringskassan. Vård...
LÄS MER about Närvaropolicy

Policy mot hot och våld

Säkerhet, trygghet och trivsel är förutsättningar för lärande och utveckling Bäckedals folkhögskola ska vara en trygg plats för alla deltagare...
LÄS MER about Policy mot hot och våld

Tillgänglighetspolicy

För jämlikt deltagande På Bäckedals folkhögskola ser vi att funktionshinder först och främst handlar om brister i miljön. Dessa brister...
LÄS MER about Tillgänglighetspolicy