Kursdeltagare med annat modersmål än svenska

Välkommen till oss

En kort information om den svenska folkhögskolan på andra språk hittar du här: https://www.folkhogskola.nu/other-languages/other-languages/

Svenska folkhögskolor kan ta emot kursdeltagare från andra länder. All undervisning är gratis, även för utländska kursdeltagare, men du måste kunna svenska. För deltagare med bristande kunskaper i svenska ska skolan underlätta för dessa deltagare att genomföra studierna, genom att till exempel anpassa studiernas upplägg eller använda stödresurser.

Basfakta

 • Undervisningen är avgiftsfri, även för dig som kommer från ett annat land.
 • Alla deltagare måste däremot betala för mat, boende, studiematerial och så vidare.
 • All undervisning sker på svenska. Du måste ha baskunskaper i svenska för att kunna studera på folkhögskola i Sverige.
 • Många folkhögskolor är intresserade av det kulturutbyte som utländska studerande bidrar till, så tveka därför inte att kontakta den folkhögskola som du vill gå på, även om du känner dig osäker på hur mycket svenska du kan.

Migrationsverket har olika krav beroende på varifrån du kommer

Om du är från ett annat land och vill studera på folkhögskola i Sverige, måste du uppfylla de krav som Migrationsverket ställer på dig för att få studera i Sverige. Dessa krav är olika beroende om du är från ett EU/EES-land eller ett icke EU/EES-land. Om du är osäker så ta kontakt med Migrationsverket www.migrationsverket.se/

Studiestöd

I Sverige är det Centrala Studiestödsnämnden – CSN, som beslutar om och betalar ut studiestöd. Studiestödet kan delas upp i:

 • Studiemedel, som består av studielån och studiebidrag.
 • Studiehjälp, som består av bidrag och andra ersättningar och tillägg. Studiehjälp riktar sig till dig som studerar på grundskole- eller gymnasienivå till och med att du fyller 20 år.

Du som är utländsk medborgare och ska studera i Sverige kan få studiestöd om du uppfyller vissa villkor. Du måste till exempel ha flyttat till Sverige av en annan anledning än studier. Du behöver också vara folkbokförd i Sverige. Det finns också andra krav, till exempel att utbildningen du ska läsa ger rätt till studiemedel.

Vem har rätt till svenskt studiestöd?

 • Om du har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) av Migrationsverket, har du normalt rätt till svenskt studiestöd.
 • Om du inte har fått permanent uppehållstillstånd är det olika regler som gäller beroende på om du är EU-medborgare eller om du har ett annat medborgarskap.
 • Om du är barn till en gästforskare eller till en turkisk medborgare som arbetar i Sverige, finns det särskilda regler.

Studiemedel

När du ansöker om studiemedel finns det ett antal krav du måste uppfylla. Kraven skiljer sig åt
beroende på om det är första gången du söker studiemedel eller om du tidigare haft studiemedel.

Har du aldrig haft studiemedel?

Första gången du söker studiemedel prövar CSN:

 • om utbildningen ger rätt till studiemedel.
 • om du uppfyller ålderskraven. Du får studiemedel från och med andra halvåret det år du fyller 20. Det finns också övre åldersgränser.
 • om du studerar i tillräcklig omfattning (minst 50 %).
 • om du studerar i minst tre veckor.
 • vilken tidigare utbildning du har på grundskole- eller gymnasienivå.

Har du tidigare haft studiemedel?

Om du haft studiemedel förut, prövar CSN dessutom att du:

 • har tillräckliga studieresultat från tidigare studier.
 • har skött återbetalningen av dina studielån.
 • inte har obetalda återkrav för mer än ett halvår.
 • inte har använt för många veckor med studiemedel.

När kan du inte få studiemedel?

Du kan inte få studiemedel om du:

 • har haft studiemedel i för många veckor.
 • samtidigt har studiehjälp.
 • samtidigt har aktivitetsstöd, sjuk-, aktivitets- eller rehabiliteringsersättning.
 • samtidigt har utvecklingsersättning.
 • samtidigt har etableringsersättning.
 • studerar på en uppdragsutbildning.
 • samtidigt har utbildningsbidrag för doktorander eller varit anställd som doktorand.
 • genomgår försvarsplikt eller en utbildning till reserv- eller yrkesofficer.
 • samtidigt har korttidsbidrag.
 • är intagen på en kriminalvårdsanstalt och studerar.

Studera utan studiemedel

Om du studerar utan studiemedel, tänk då på att din rätt till ersättning vid exempelvis
föräldraledighet och sjukdom kan påverkas. Läs mer hos CSN eller på Försäkringskassans webbplats.

Studiehjälp

Det finns vissa krav för att du ska få studiehjälp. För att du ska kunna få studiehjälp måste:

 • utbildningen ge rätt till studiehjälp.
 • du studera på heltid.
 • du vara under 20 år.

Läs mer om villkoren för extra tillägg och inackorderingstillägg hos CSN.

Du kan få studiehjälp när du studerar på:

 • Gymnasieskola
 • Folkhögskola
 • Komvux
 • Vissa andra skolor och utbildningar som är statliga, får statsbidrag eller annat offentligt bidrag eller som är ställda under statlig tillsyn.

Du studerar på heltid

Du kan bara få studiehjälp när du studerar på heltid. Det innebär att du deltar i all verksamhet som
ingår i utbildningen om du inte har giltiga skäl att utebli.

Du är under 20 år

Studiehjälp kan du få till och med vårterminen det år du fyller 20.

Behörigheter, ansökan, urvalskriterier och antagningsprocess

Behörighetskrav Detta gäller för samtliga långa kurser: Du fyller minst 18 år det år du påbörjar utbildningen. Om du haft...
LÄS MER about Behörigheter, ansökan, urvalskriterier och antagningsprocess

Deltagarinflytande och studeranderätt

Folkhögskolan bygger på delaktighet, frihet och frivillighet vilket också avspeglar sig i kursuppläggen på Bäckedals Folkhögskola Denna frihet innebär att...
LÄS MER about Deltagarinflytande och studeranderätt

Disciplinärenden

Om det uppstår en situation som kräver någon form av disciplinära åtgärder gentemot studerande vid skolan ska skolan hantera frågan...
LÄS MER about Disciplinärenden

Försäkringar

Om olyckan skulle vara framme Alla kursdeltagare är försäkrade mot olycksfall via skolan. Försäkringen gäller olycksfall inom ramen för undervisningen,...
LÄS MER about Försäkringar

Internat- hyresavtal, allmänna och särskilda villkor

Information gällande internat, hyresavtal, måltider och kostnader kring detta finns på sidan Att bo på skolan. Skolans servicechef ansvarar och...
LÄS MER about Internat- hyresavtal, allmänna och särskilda villkor

Intyg och studieomdöme

Intyg och studieomdöme För att bli godkänd på skolans kurser krävs att du klarat alla kursens prov och har studerat...
LÄS MER about Intyg och studieomdöme

Kursdeltagare med annat modersmål än svenska

Välkommen till oss En kort information om den svenska folkhögskolan på andra språk hittar du här: https://www.folkhogskola.nu/other-languages/other-languages/ Svenska folkhögskolor kan...
LÄS MER about Kursdeltagare med annat modersmål än svenska

Om en kurs upphör eller ställs in

En kurs som har startat slutförs i regel alltid Om det finns risk för att en kurs inte kommer kunna...
LÄS MER about Om en kurs upphör eller ställs in

Skolans informationsansvar

Bäckedals folkhögskola har ett informationsansvar gentemot dig som studerande Följande information ska finnas tillgängligt innan antagning och vid kursstart: Information...
LÄS MER about Skolans informationsansvar