Deltagarinflytande och studeranderätt

Folkhögskolan bygger på delaktighet, frihet och frivillighet vilket också avspeglar sig i kursuppläggen på Bäckedals Folkhögskola

Denna frihet innebär att både skolan och kursdeltagarna har ansvar inte bara för val av arbetsformer utan även för innehållet i kursen. För att få till ett aktivt deltagarinflytande strävar skolan att ha ett ständigt pågående samtal om studiemiljö och utbildningarnas upplägg och innehåll.

Skolans studiemiljö bygger på öppenhet, tolerans och ömsesidig respekt där de studerandes behov, personliga studiemål och välbefinnande utgör viktiga mål för skolans strävan. Samtidigt har skolan som offentlig verksamhet och offentlig miljö en värdegrund, som är det ramverk som i vissa fall kan sätta gränser för den personliga friheten. Öppenheten, toleransen och den ömsesidiga respekten innebär att studerandeinflytandet kan utövas i både direkta och mer organiserade former.

Direkt studerandeinflytande

Varje studerande kan när som helst framföra synpunkter, kritik eller förslag till skolans personal eller ledning. Det kan ske muntligt, eller skriftligt via mejl eller brev. Skolan eller skolans huvudman ska i varje sådant fall ge den studerande ett svar.

Organiserat studerandeinflytande

Mentorer

Varje studerande på lång kurs har en lärare som sin mentor. Mentorn ska minst tre gånger per termin ha dokumenterade mentorssamtal med de studerande. Vid dessa samtal kan allt som berör eller påverkar studiearbetet tas upp.

Kursråd

Varje lång kurs har ett forum där man kan ta upp sådant som berör kursen. Protokoll ska föras och
anslås.

Studeranderåd

Varje lång kurs utser inom sig 1-2 representanter till skolans studeranderåd som utgör studerandekårsstyrelse och representerar skolans samlade deltagare. Studeranderådet utser inom sig en styrelse. Studeranderådet utser även 1-2 studerandeskyddsombud samt 1 representant till skolans ledningsgrupp. Studeranderådet protokollför sina möten. Allt deltagande hos studeranderådet är frivillig och alla som är med har rösträtt. Sveriges förenade studentkårer (SFSvux) är en nationell organisation som stöttar och hjälper studeranderåd inom vuxenutbildningen.

Skolmöte

En gång per månad hålls Skolmöte med hela skolan, för utbyte av information och för frågor.

Skoldemokratimöte

Ett forum då en representant från varje långkurs träffar rektor/skolledning. Skoldemokratimöten hålls var 6:e vecka. Protokoll ska föras och anslås.

Utvärderingar

Långa kurser: Skriftliga utvärderingar ska göras i slutet av varje termin.
Korta kurser: Skriftliga eller muntliga utvärderingar ska göras i slutet av varje kurs

Behörigheter, ansökan, urvalskriterier och antagningsprocess

Behörighetskrav Detta gäller för samtliga långa kurser: Du fyller minst 18 år det år du påbörjar utbildningen. Om du haft...
LÄS MER about Behörigheter, ansökan, urvalskriterier och antagningsprocess

Deltagarinflytande och studeranderätt

Folkhögskolan bygger på delaktighet, frihet och frivillighet vilket också avspeglar sig i kursuppläggen på Bäckedals Folkhögskola Denna frihet innebär att...
LÄS MER about Deltagarinflytande och studeranderätt

Disciplinärenden

Om det uppstår en situation som kräver någon form av disciplinära åtgärder gentemot studerande vid skolan ska skolan hantera frågan...
LÄS MER about Disciplinärenden

Försäkringar

Om olyckan skulle vara framme Alla kursdeltagare är försäkrade mot olycksfall via skolan. Försäkringen gäller olycksfall inom ramen för undervisningen,...
LÄS MER about Försäkringar

Internat- hyresavtal, allmänna och särskilda villkor

Information gällande internat, hyresavtal, måltider och kostnader kring detta finns på sidan Att bo på skolan. Skolans servicechef ansvarar och...
LÄS MER about Internat- hyresavtal, allmänna och särskilda villkor

Intyg och studieomdöme

Intyg och studieomdöme För att bli godkänd på skolans kurser krävs att du klarat alla kursens prov och har studerat...
LÄS MER about Intyg och studieomdöme

Kursdeltagare med annat modersmål än svenska

Välkommen till oss En kort information om den svenska folkhögskolan på andra språk hittar du här: https://www.folkhogskola.nu/other-languages/other-languages/ Svenska folkhögskolor kan...
LÄS MER about Kursdeltagare med annat modersmål än svenska

Om en kurs upphör eller ställs in

En kurs som har startat slutförs i regel alltid Om det finns risk för att en kurs inte kommer kunna...
LÄS MER about Om en kurs upphör eller ställs in

Skolans informationsansvar

Bäckedals folkhögskola har ett informationsansvar gentemot dig som studerande Följande information ska finnas tillgängligt innan antagning och vid kursstart: Information...
LÄS MER about Skolans informationsansvar