Intyg och studieomdöme

Intyg och studieomdöme

För att bli godkänd på skolans kurser krävs att du klarat alla kursens prov och har studerat i takt med din individuella studieplan. Om din frånvaro från kursen överstiger 20% kan du riskera att mista studiemedel, internatboende och studieplats. Deltagare som vid studietidens slut inte blivit godkända i alla delar har rätt att få ett utdrag över fullgjorda delar av utbildningen.

Allmän kurs

Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Du som studerar på Allmän kurs får istället ett samlat studieomdöme. Bedömningen görs gemensamt av alla dina lärare på skolan. Studieomdöme ges endast på allmänna kurser som är minst 30 veckor långa, det vill säga oftast ett läsår.

Folkhögskolan använder en sjugradig skala för studieomdömet:

4 – Utmärkt studieförmåga
3,5 – Mycket god – Utmärkt studieförmåga
3 – Mycket god studieförmåga
2,5 – God – Mycket god studieförmåga
2 – God studieförmåga
1,5 – Mindre god – God studieförmåga
1 – Mindre god studieförmåga

Vid bedömning för studieomdöme beaktas följande faktorer:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • Social förmåga

För att kunna vara jämförbara över hela landet ska genomsnittet av studieomdömena på skolan under ett läsår ligga inom intervallet 2.7 plus/minus 5 %.

Du ska uppfylla både ett omfattningskrav och ett innehållskrav för att erhålla grundläggande behörighet för vidare utbildningar.

Grundläggande behörighet

Det finns olika vägar för att få grundläggande behörighet.

 • Du kan studera tre år på folkhögskola.
 • Du kan studera två år på folkhögskola om du har studerat minst ett år på gymnasium eller komvux.
 • Du kan studera två år på folkhögskola om du har grundskolan och har minst ett års erfarenhet från arbetslivet.
 • Du kan studera ett år på folkhögskola om du har studerat på gymnasieskola eller komvux i minst två år.

För att få högskolebehörighet krävs det att du läst och godkänts i följande kurser:

 • Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Intyg och omdömen

Bäckedals folkhögskola utfärdar flera olika slags studieomdömen och intyg.

 • Studieomdöme – sätts normalt på varje deltagare som studerat på Allmän kurs under minst 30 veckor på heltid eller 60 veckor på halvtid. Deltagare kan på egen begäran slippa bli bedömd.
 • Studieintyg – till arbetsförmedling, fack och liknande, som intygar att deltagaren studerar eller har studerat viss kurs. Utfärdas på begäran av deltagaren.
 • Kursintyg – som beskriver kursen och intygar att den deltagaren har genomfört kursen med godkänt resultat. Utfärdas efter avslutad kurs.
 • Behörighetsintyg – om grundläggande behörighet och särskild behörighet. Utfärdas till deltagare på Allmän kurs, som begär det och som uppfyller folkhögskolans krav för behörighet och som under senast första kursveckan lämnat in intyg om tidigare uppnådda gymnasiebetyg.
 • SeQF-intyg – utfärdas till deltagare på Allmän kurs som studerar på gymnasienivå.

Behörigheter, ansökan, urvalskriterier och antagningsprocess

Behörighetskrav Detta gäller för samtliga långa kurser: Du fyller minst 18 år det år du påbörjar utbildningen. Om du haft...
LÄS MER about Behörigheter, ansökan, urvalskriterier och antagningsprocess

Deltagarinflytande och studeranderätt

Folkhögskolan bygger på delaktighet, frihet och frivillighet vilket också avspeglar sig i kursuppläggen på Bäckedals Folkhögskola Denna frihet innebär att...
LÄS MER about Deltagarinflytande och studeranderätt

Disciplinärenden

Om det uppstår en situation som kräver någon form av disciplinära åtgärder gentemot studerande vid skolan ska skolan hantera frågan...
LÄS MER about Disciplinärenden

Försäkringar

Om olyckan skulle vara framme Alla kursdeltagare är försäkrade mot olycksfall via skolan. Försäkringen gäller olycksfall inom ramen för undervisningen,...
LÄS MER about Försäkringar

Internat- hyresavtal, allmänna och särskilda villkor

Information gällande internat, hyresavtal, måltider och kostnader kring detta finns på sidan Att bo på skolan. Skolans servicechef ansvarar och...
LÄS MER about Internat- hyresavtal, allmänna och särskilda villkor

Intyg och studieomdöme

Intyg och studieomdöme För att bli godkänd på skolans kurser krävs att du klarat alla kursens prov och har studerat...
LÄS MER about Intyg och studieomdöme

Kursdeltagare med annat modersmål än svenska

Välkommen till oss En kort information om den svenska folkhögskolan på andra språk hittar du här: https://www.folkhogskola.nu/other-languages/other-languages/ Svenska folkhögskolor kan...
LÄS MER about Kursdeltagare med annat modersmål än svenska

Om en kurs upphör eller ställs in

En kurs som har startat slutförs i regel alltid Om det finns risk för att en kurs inte kommer kunna...
LÄS MER about Om en kurs upphör eller ställs in

Skolans informationsansvar

Bäckedals folkhögskola har ett informationsansvar gentemot dig som studerande Följande information ska finnas tillgängligt innan antagning och vid kursstart: Information...
LÄS MER about Skolans informationsansvar